รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.พะเยา 2557

UploadImage
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษา
ปกติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
- มีผลการสอบ O-NET
- คุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละสาขากำหนด(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
รับสมัคร    1 – 25 พฤศจิกายน 2556
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร  13 – 15 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  31 มกราคม 2557
ตรวจร่างกาย  31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์  9 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 13 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานตัว 13 -23 กุมภาพันธ์ 2557
ยืนยันสิทธิ์ 28 กุมภาพันธ์ 2557

Leave a Reply