สทศ. ประกาศเลื่อนสอบโอเน็ต ป.6,ม.3 เลี่ยงวันเลือกตั้งเป็น8-9 ก.พ.57

ธันวาคม 26th, 2013 No Comments   Posted in ข่าวการศึกษา
UploadImage

สทศ. ประกาศเลื่อนสอบโอเน็ต ป.6 และม.3 เลี่ยงวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 8-9 ก.พ.2557 ส่วน 7 วิชาสามัญยังสอบ 4-5 ม.ค.57 เหมือนเดิม

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.) เผยผลมติที่ประชุมหลังหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), ประธานคณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่มของ ทปอ. ,ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย More »

วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ประกาศรับม.6เรียนพยาบาลเริ่ม2ม.ค.นี้

ธันวาคม 26th, 2013 No Comments   Posted in ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ประกาศกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
- เป็นสตรีโสด อายุ 17—20 ปี
- มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155  ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2
- ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา More »

กรมแผนที่ทหาร รับม.ปลายสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่่

ธันวาคม 17th, 2013 No Comments   Posted in ข่าวการศึกษา

กรมแผนที่ทหาร รับม.ปลายสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่่

 

UploadImage

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่่ โดยเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

คุณสมบัติ
1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 (ไม่รับสมัครหลักสูตรเทียบเท่า)
2 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รับผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537-2540)
3 มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ More »

รับตรง นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ 57

ธันวาคม 17th, 2013 No Comments   Posted in ข่าวการศึกษา

รับตรง นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ 57

UploadImage
กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2557 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้. More »


กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57

ธันวาคม 17th, 2013 No Comments   Posted in ข่าวการศึกษา

กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57

UploadImage

กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) ประจำปี 2557

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557 [xls]
    

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2557 [xls]

   !!! คำเตือน !!! 
หากพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดใน รร.นรต. เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือในการสอบเข้าเป็น นรต. และ นตท. ทาง รร.นรต. จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ดังนั้น จึงขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าการสอบเข้าเป็น นรต.และ นตท. เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม มีมาตรฐาน และโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
หากท่านใดพบเห็นการกระทำผิดข้างต้น สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สถานีตำรวจทุกแห่ง
ติดต่อได้ที่: 90 ม.7 สามพราน นครปฐม  73110 อีเมล: admission@rpca.ac.th
 เฟซบุค: facebook.com/thairpca More »

นายร้อยจปร. ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารเริ่ม 9 ธ.ค.

ธันวาคม 17th, 2013 No Comments   Posted in ข่าวการศึกษา
นายร้อยจปร. ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารเริ่ม 9 ธ.ค.นี้
UploadImage

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2557 ในส่วนของกองทัพบก เริ่ม 9 ธันวาคมศกนี้

กำหนดการเปิดรับสมัครทาง Internet

- วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 56 – พฤหัสบดีที่ 20 มี.ค. 57 More »

กำหนดการรับนักเรียนเตรียมทหาร กองทัพอากาศ เริ่ม 27 ธ.ค.นี้

ธันวาคม 17th, 2013 No Comments   Posted in ข่าวการศึกษา
กำหนดการรับนักเรียนเตรียมทหาร
กองทัพอากาศ เริ่ม 27 ธ.ค.นี้

UploadImage

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2557 โดยเปิดจำหน่ายระเบียบการและใบสมัครตั้งแต่ 27 ธันควาคมนี้เป็นต้นไปจนถึง 24 มกราคม 2557

การสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ    โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัครตามกำหนดการดังนี้ More »


รับตรง แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557 (ระเบียบการฉบับเต็ม)

ตุลาคม 2nd, 2013 No Comments   Posted in รับตรง โควต้า

UploadImage
รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 18 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เฉพาะผู้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาสามัญ
- เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

กำหนดการ More »


ม.6เรียนดี มีสิทธิรับทุน กองทุนสิรินธรเทคโนโลยีถึง13ก.ย.นี้

กันยายน 9th, 2013 No Comments   Posted in ทุนการศึกษา
UploadImageนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นม.6 และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยังมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกำลังทำการเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินธร เทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2557กำหนดการรับสมัคร

เรับสมัครวันนี้ ศุกร์ที่ 13 ก.ย. 2556
รับสมัครสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครที่สถาบัน
หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.siit.tu.ac.th
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นม.4 –5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 -5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00 More »

รับตรง แพทย์ ม.บูรพา 2โครงการ ปีการศึกษา 2557

กันยายน 6th, 2013 No Comments   Posted in รับตรง โควต้า

UploadImage

หลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2557
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
(กระทรวงศึกษาธิการ )

 

รับจำนวน 32 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6  ทั่วประเทศ

หลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2557
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
(กระทรวงสาธรณสุข )

รับจำนวน 16 คน More »